GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali Other Studies  

GTBS on Matthew's Gospel

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

1. १. योसेफ– परमेश्वरको पुत्रको झड्केलो पिता (मत्ती १:१८–२५) **
2. २. पूर्वका बुद्धिमानी मानिसहरू (मत्ती २:१–१२) **
3. ३. येशूले बप्तिस्मा लिनुभयो (मत्ती ३:१३–१७) ***
4. ४. येशूलाई पाप गराउने परीक्षामा पार्ने कोसिस गरियो (मत्ती ४:१–११) ***
5. ५. डाँड़ाको उपदेशबाट (मत्ती ५:२१–३२) **
6. ६. चिन्तित नहुनुहोस् (मत्ती ६:२५–३४) **
7. ७. झूटा अगमवक्ताहरू (मत्ती ७:१५–२३) ***
8. ८. विदेशी अधिकारी (मत्ती ८:५–१३) *
9. ९. मत्तीको बोलावट (मत्ती ९:९–१३) *
10. १०. सतावटमा दृढता (मत्ती १०:१६–३१) ***
11. ११. गरिबहरूका लागि असल सन्देश (मत्ती ११:१–६) **
12. १२. हलुका बोझ (मत्ती ११:२८–३०) **
13. १३. व्यर्थको कुरा (मत्ती १२:३३–३७) ***
14. १४. गहुँ र सामा (मत्ती १३:२४–३० र ३६–४३) ***
15. १५. पत्रुस पानीमा हिँड्छन् (मत्ती १४:२२–३४) *
16. १६. ठूलो दु:ख तथा ठूलो विश्वास (मत्ती १५:२१–२८) *
17. १७. सिमोन चट्टान बन्छन् (मत्ती १६:१३–२३) **
18. १८. येशू परमेश्वरजस्तै देखिनुहुन्छ (मत्ती १७:१–९) ***
19. १९. अकृपालु नोकर (मत्ती १८:२१–३५) **
20. २०. विवाह, सम्बन्धविच्छेद तथा पुनर्विवाह (मत्ती १९:१–१२) ***
21. २१. कहिल्यै पनि ढीलो हुँदैन (मत्ती २०:१–१६) ***
22. २२. गधामा चढेर राजा आफ्नो सहरतर्फ आउनुहुन्छ (मत्ती २१:१–११) **
23. २३. राजकुमारको विवाहभोज (मत्ती २२:१–१४) **
24. २४. को पाखण्डी हो ? (मत्ती २३:१–१२) ***
25. २५. स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ (मत्ती २४:२९–४४) ***
26. २६. दश कन्याहरू (मत्ती २५:१–१३) ***
27. २७. सम्पत्ति लगानी गर्नु (मत्ती २५:१४–३०) ***
28. २८. भेड़ा र बाख्राहरू (मत्ती २५:३१–४६) **
29. २९. गेत्सेमनीमा सङ्घर्ष (मत्ती २६:३६–४६) **
30. ३०. किन तिमीले मलाई त्याग्यौं (मत्ती २७:३३–५४) **
31. ३१. चिहानलाई पहरा दिनु (मत्ती २७:६२–२८:१५) **
32. ३२. महान् आज्ञा (मत्ती २८:१६–२०) ***

Print all lessons

   
Downloads    
Contact us    
Webmaster