GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali Other Studies  

GTBS on Mark's Gospel

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

1. १. खुशीको सन्देशको थालनी १:१–११ ***
2. २. स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीरमा २:१–१२ *
3. ३. येशूको निम्ति थापिएको पासो ३:१–६ **
4. ४. आँधीतुफानको बीचमा ४:३५–४१ **
5. ५. आशाविहीन अवस्था ५:१–२० **
6. ६. जब सम्भाव्य अति नराम्रो घटना घट्दछ ५:२१–२४ र ३५–४३ **
7. ७. एउटा स्त्री जसले आफ्नो स्त्रीत्वको पहिचानलाई गुमाएकी थिइन् ५:२५–३४ *
8. ८. थालमा टाउको ६:१६–२९ **
9. ९. २५००० रोटीहरू तथा १०००० माछाहरू **
10. १०. एप्फाथा— खोलियोस् ७:३१–३७ **
11. ११. आफ्नै इच्छा नभएको अन्धो मान्छे ८:२२–२६ **
12. १२. जीवनलाई बचाउनु तथा त्यसलाई गुमाउनु ८:३४–३८ ***
13. १३. मनतातो विश्वासी ९:१४–२९ *
14. १४. छल गर्नेको दुर्ददशा ९:४२–५० ***
15. १५. येशू तथा बच्चाहरू १०:१३–१६ **
16. १६. पृथ्वीमा धन १०:१७–२७ *
17. १७. को प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछ ? १०:३२–४५ **
18. १८. अन्धो भिखारीको रोदन १०:४६–५२ *
19. १९. श्रापित रूख ११:१२–१४ र २०–२५ ***
20. २०. शारीरिक पुनरुत्थान हुँदैन १२:१८–२७ ***
21. २१. येशूको दोस्रो आगमन १३:१४–३२ ***
22. २२. प्रेम कहिल्यै असफल हुँदैन १४:१–९ । **
23. २३. एक बनावटी प्रकारले येशूको जाँच १५:१–१५ **
24. २४. विश्वास गर्न नसकिने पुनरुत्थान १६:१–११ **

Print all lessons

   
Downloads    
Contact us    
Webmaster