GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali Other Studies  

GTBS on Luke's Gospel

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

1. १. कन्या गर्भवती हुन्छिन् १:२६–३८ ***
2. २. गोठालाहरू चउरमा २:८–२० **
3. ३. हन्ना र शिमियोन २:२५–३८ **
4. ४. येशू किशोरवास्थामा २:४०–५२ **
5. ५. बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सन्देश ३:७–२० ***
6. ६. येशूको सेवकाइको पहिलो दिन ४:३१–३७ ***
7. ७. प्रशस्त माछा पक्रिएको ५:१–११ **
8. ८. कोचाहिँ साँच्चिनै खुशी छ ? ६:२०–२६ **
9. ९. आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर ६:२७–३८ **
10. १०. तपाईंको जीवनको आधार ६:४५–४९ **
11. ११. नाइनको विधवा ७:११–१७ *
12. १२. अत्याधिक क्षमा पाएकी स्त्री ७:३६–५० *
13. १३. बिऊ छर्नेको उखान ८:४–१५ **
14. १४. म तपाईंलाई पछ्याउँछु ९:५७–६२ **
15. १५. स्वर्गमा लेखिएको नाउँ १०:१७–२० ***
16. १६. असल सामरी १०:२५–३७ **
17. १७. आवश्यक एक मात्र कुरो १०:३८–४२ **
18. १८. माछा वा सर्प ? ११:५–१३ **
19. १९. धनी मूर्ख मान्छे १२:१३–२१ **
20. २०. एउटा विश्वसनीय र अर्को अधन्यवादी १२:३५–४८ ***
21. २१. फल नलागेको अञ्जीरको रूख लूका १३:६–९ ***
22. २२. कुप्रो ढाड़ भएकी स्त्री १३: १०–१७ **
23. २३. साँघुरो ढोका १३:२२–३० ***
24. २४. भब्य भोज १४:१२–२४ **
25. २५. हराएको भेडा लूका १५:१–७ **
26. २६. हराएको पुत्र १५:११–२४क *
27. २७. अर्को हराएको पुत्र १५:२५–३२ **
28. २८. धनी मान्छे र लाजरस १६:१९–३१ **
29. २९. दशले चङ्गाई पाए र एउटै मात्र बचाइए १७:११–१९ *
30. ३०. एकहोरो लागीरहने विधवा १८: १–८ **
31. ३१. को धर्मी छ ? १८:९–१४ **
32. ३२. कर उठाउने व्यक्ति रूखमा १९:१–१० *
33. ३३. अन्तिम दृष्टान्त २०:९–१९ ***
34. ३४. विधवाको भेटी २१:१–४ **
35. ३५. पत्रुसले आफ्नो मालिकलाई इन्कार गर्छन् २२:३१–३३ र ५४–६२ *
36. ३६. स्वर्गको ढोकाहरू खोलिएका छन् २३:३२–४३ *
37. ३७. इम्माउसको बाटो २४:१३–३५ **
38. ३८. सबै राष्ट्रहरूमा २४:४४–५३ ***

Print all lessons

   
Downloads    
Contact us    
Webmaster