GT Bible Studies    

    Nepali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies in Nepali Other Studies  

GTBS on John's Gospel

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

1. १. वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना १ः१–१८) ***
2. २. हामीले मसीहलाई भेट्टयायौं (यूहन्ना १ः४३–५१) **
3. ३. पानी दाखमद्यमा परिणत हुन्छ (यूहन्ना २ः१–११) **
4. ४. येशू कोर्राको साथ (यूहन्ना २ः१३–२२) ***
5. ५. फरिसी तथा पित्तलको सर्प (यूहन्ना ३ः१–१६) **
6. ६. जीवित पानी (४ः५–१९) *
7. ७ . चिन्हहरू, अच्चमका कामहरू तथा विश्वास (यूहन्ना ४ः४६–५४) **
8. ८. सबैले त्यागेका (यूहन्ना ५ः१–१८) *
9. ९. जीवनको रोटी (यूहन्ना ६ः१–१५) **
10. १०. लुकेको मसीह (यूहन्ना ७ः४०–५२) ***
11. ११. येशू एक मार्गनिर्देशक (यूहन्ना ८ः१–११) *
12. १२. संसारको ज्योति (यूहन्ना ९ः१–७, १८–२३ र ३५–४१) **
13. १३. असल गोठालो (यूहन्ना १०ः१–१६) ***
14. १४. पुनरुत्थान र जीवन (यूहन्ना ११ः१–५ र ३२–४६) **
15. १५. मरेको गहुँको दाना (यूहन्ना १२ः२०–३३) ***
16. १६. मालिक एक नोकरको रूपमा (यूहन्ना १३ः१–१७) **
17. १७. बाटो, सत्य र जीवन (यूहन्ना १४ः१–११) ***
18. १८. साँचो दाखको बोट (यूहन्ना १५ः१–११) ***
19. १९. दुःखचाहिँ खुशीमा परिणत हुनेछ (यूहन्ना १६ः२०–२४, ३२–३३) ***
20. २०. येशूले उहाँका आफ्ना मानिसहरूका लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १७ः१३–२१) ***
21. २१. येशूलाई पक्रियो (यूहन्ना १८ः१–१४) **
22. २२. यो समाप्त भयो (यूहन्ना १९ः२५–३०) **
23. २३. रित्तो चिहानभन्दा बाहिर (यूहन्ना २०ः११–१८) **
24. २४. नदेखेसम्म विश्वास नगर्ने (यूहन्ना २०ः१९–२९) **
25. २५. के तिमी मलाई प्रेम गर्छौं ? (यूहन्ना २१ः१५–१९) **

Print all lessons

   
Downloads    
Contact us    
Webmaster