GT Bible Studies    

    Mongolian    


Дамжуулах Баярт мэдээний Библийн судалгаа

Матайгийн Библийн судалгаанууд

Тайлбар: асуултуудын дєрвєн багануудад эмхэлсэн. Хамгийн хялбар асуултыг нь нэг од * арай хїндэвтэрийг нь хоёр од **, нэлээд хїндийг нь гурван одоор *** тус тус тэмдэглэсэн.

1. ИОСЕФ БУРХАНЫ ХҮҮГИЙН ӨРГӨМӨЛ ЭЦЭГ 1:18-25 **
2. ДОРНЫН МЭРГЭД 2:1-12 **
3. ЕСҮС БАПТИСМ ХҮРТСЭН НЬ 3:13-17 ***
4. САТАН ЕСҮСИЙГ НҮГЭЛД УНАГАХААР СОРЬСОН НЬ 4:1-11 ***
5. УУЛАН ДЭЭРХ НОМЛОЛООС 5:21-32 **
6. БҮҮ САНАА ЗОВ! 6:25-34 **
7. ХУУРАМЧ ЭШ ҮЗҮҮЛЭГЧИД 7:15-23 ***
8. ХАРИЙН ОФИЦЕР 8:5-13 *
9. МАТАЙГ ДУУДСАН НЬ 9:9-13 *
10. ХАВЧЛАГА ДАХЬ ЦӨХРӨЛТГҮЙ ОРОЛДЛОГО 10:16-31 ***
11. САЙН МЭДЭЭ ЯДУУСЫН ТӨЛӨӨ 11:1-6 **
12. ХӨНГӨН АЧАА 11:28-30 **
13. ДЭМИЙ ҮГС 12:33-37 ***
14. УЛААН БУУДАЙ БА ХОГИЙН УРГАМАЛ 13:24-30 ба 36-43 ***
15. ПЕТР УСАН ДЭЭГҮҮР ЯВСАН НЬ 14:22-34 *
16. АГУУ ГАШУУДАЛ БА АГУУ ИТГЭЛ 15:21-28 *
17. СИМОН ПЕТР ЧУЛУУ БОЛСОН НЬ 16:13-23 **
18. ЕСҮС БУРХАНТАЙ АДИЛХАН 17:1-9 ***
19. ӨРШӨӨГҮЙ ЗАРЦ 18:21-35 **
20. ГЭРЛЭЛТ, САЛАЛТ БА ДАХИН ГЭРЛЭЛТ 19:1-12 ***
21. ХЭЗЭЭ Ч ОРОЙТОХГҮЙ 20:1-16 ***
22. ХААН ӨӨРИЙН ХОТ УРУУ ИЛЖИГТЭЙ ИРСЭН НЬ 21:1-11 **
23. ХААН ХҮҮГИЙ ХУРИМЫН НАЙР 22:1-14**
24. ХЭН ХОЁР НҮҮР ГАРГАГЧ ВЭ? 23:1-12 ***
25. ТЭНГЭР, ГАЗАР АЛГА БОЛОХ БОЛНО 24:29-44 ***
26. АРВАН ОХИН 25:1-13 ***
27. ТАЛАНТЫН ЗАРЦУУЛАЛТ 25:14-30 ***
28. ХОНЬ БА ЯМАА 25:31-46 **
29. ГЕТСЕМАН ДАХЬ ТЭМЦЭЛ 26:36-46 **
30. ТА НАМАЙГ ЮУНД ОРХИВ 27:33-54 **
31. БУЛШИЙГ МАНАСАН НЬ 27:62-28:15 **
32. АГУУ ДААЛГАВАР 28:16-20 ***

Print all lessons

Version for printing    
ДАУНЛОУДС    
Холбоо барих    
Webmaster