GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

GTBS on Luke's Gospel

1. 1| Kzগ্বিxই ম্স্̌—ব্ব্ cÖমএ (জ্য্K 1:26-38) ***
2. 2| Jঈও̈ Kঈ\\ঈ\\ এøR সএঠ্ Eক্জ্ন্ আশয্ আসুআ̈উআ̈উআ̈উআ̈আ̊আ̊আ̊আ̊ এRঅগীR সXঅঃ – মক্^^^^ (2:8-20) **
3. 3| ন্ব্ব্œব্ ঙএস্ ম্ব্গ্ব্ঢ্ব্ (জ্য্K 2:25-38) **
4. 4| wK‡ক্বি এq‡ম্ ভ্ম্ব্ (জ্য্K 2:40-52) **
5. 5| ন্হিZ ভ্qব্wন্qব্ (আব্.)-ঙি Zএwজং (জ্য্K 3:7-20) ***
6. 6| ভ্ম্ব্ গ্wম্‡নি Zএwজ্‡ংই cÖ_গ্_গ্_গ্_গ্ wbbbb (জ্য্K 4:31-37) ***
7. 7| wএ ̅§qKই গ্ব্Qঐব্ (জ্য্K 5 : 1-11) **
8. 8| †K ম্য্Lx (জ্য্K 6:20-26) **
9. 9| কী̂“‡K গ্নএয়্̈Z Kই“ব্ (জ্য্K 6:27-38) **
10. 10| আব্cব্বি Rxএ‡বি wfwË (জ্য্K 6:45-49) **
11. 11| ব্ব্wqব্ ংÖব্‡গি wএঅএব্ (জ্য্K 7:11-17) *
12. 12| †হ্-গ্wন্জ্ব্ ̧ব্ব্‡নি গ্ব্ড্ †cজ্ (জ্য্K 7:36-50) *
13. 13| ঙ্KRব্ Pব্ল্xই ংই́ (জ্য্K 8:4-15) **
14. 14| আব্wগী আব্cব্বি ম্‡1⁄2 হ্বএ (জ্য্K 9:57-62) **
15. 15| †এ‡ন্‡ ̅— wব্‡Rই ব্ব্গ্ (জ্য্K 10:17-20) ***
16. 16| `q`q`q`qব্জ্য্ ম্ব্‡গিxq (জ্য্K 10:25-37) **
17. 17| iiiiKব্wই wএল্q গ্বী̂ ঙ্Kwঊভূভূভূভ্ (জ্য্K 10:38-42) **
18. 18| ম্ব্c ব্ব্-wK গ্ব্Q (জ্য্K 11:5-13) **
19. 19| গ্~L-©©-©©-অব্x‡জ্ব্K (জ্য্K 12:13-21) **
20. 20| wএক্¦ ̅— ঙএস্ আwএক্¦ ̅— (জ্য্K 12:35-48) ***
21. 21| ড্জ্ন্xব্ Wzগ্যিংব্Q (জ্য্K 13:6-9) ***
22. 22| ঙ্KRব্ KzউRউRউRউRব্ ̅¿x¿x¿x¿x‡জ্ব্K (জ্য্K 13:10-17) **
23. 23| মি“iiiiRব্ (জ্য্K 13:22-30) ***
24. 24| wএইবূঊঊঊ †fব্R (জ্য্K 14:12-24) **
25. 25| ন্বিব্‡ব্ব্ †fওব্ (জ্য্K 15:1-7) **
26. 26| ন্বিব্‡ব্ব্ †Q‡জ্ (জ্য্K 15:11-24) *
27. 27| আব্‡ইKwঊঊঊঊ ন্বিব্‡ব্ব্ †Q‡জ্ (জ্য্K 15:25-32) **
28. 28| জ্ব্ম্বি ঈ ঙ্KRব্ অব্x‡জ্ব্K (জ্য্K 16:19-31) **
29. 29| kkkkRব্ ম্য্ ̅’ ন্জ্ wKস্̌‘ ঙ্KRব্ ব্ব্Rব্Z †cজ্ (জ্য্K 17:11-19) *
30. 30| ব্ব্‡Qবওএব্›vvvv wএঅএব্ (জ্য্K 18:1-8) **
31. 31| †K অব্wগ্©K©K©K©K (জ্য্K 18:9-14) **
32. 32| Lব্Rব্ব্-আব্vvvvqKবিx ংব্‡Q ঢ্Vজ্ (জ্য্K 19:1-10) *
33. 33| †ক্ল্ ংই́ (জ্য্K 20:9-19) ***
34. 34| wএঅএবি vvvvb (জ্য্K 21:1-4) **
35. 35| ন্হিZ wcZই ভ্ম্ব্ গ্wম্ন্&‡K আ ̅^x^x^x^xKবি K‡ইব্ (জ্য্K 22:31-33 ঙএস্ 54-62) *
36. 36| Rব্ব্œব্Zzজ্-‡ডিvvvvD‡মি iiiiRব্ (জ্য্K 23:32-43) *
37. 37| ভ্¤§ব্qয্ হ্বএবি c‡____ (জ্য্K 24:13-35) **
38. 38| ম্গ্ ̅— Rব্wZই Rব্ ̈ (জ্য্K 24:44-53) ***

Print all lessons

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster