GT Bible Studies    

    Indian Bengali    


Navigation Glad Tidings Bible Studies

GTBS on John's Gospel

1. 1. Kব্জ্ব্গ্-ভ্ আব্জ্−ব্ন্ wQ‡জ্ব্| (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 1:1-18) ***
2. 2. আব্গিব্ গ্ক্xন্‡K L‡উয্ R †c‡qwQ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 1:43-51) **
3. 3. cব্wব্ আব্1⁄2ইয্ ই‡ম্ cwইয়্Z ন্জ্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 2:1-1) **
4. 4. Pবএয্K ন্ব্‡Z ন্RইZ Cম্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 2:13-22) ***
5. 5. ড্wইক্x ঙএস্ †এব ‡আ̈ই ম্ব্c (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 3:1-16) **
6. 6. Rxএস্̌— cব্wব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 4:5-19) *
7. 7. wPয্́, †Kইব্গ্Zx Kব্R ঙএস্ Cগ্ব্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 4:46-54) **
8. 8. ম্K‡জি Øবিব্ cwইZ ̈3 (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 5:1-18) *
9. 9. Rxএব্ ই“wঊ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 6:1-15) **
10. 10. আcKÖ ব্wক্Z গ্ক্xন্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 7:40-52) ***
11. 11. wএPবিK wন্ম্ব্‡এ Cম্ব্(আব্ট্) (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 8:1-11) *
12. 12. `wয্ ব্qবি বি~ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 9:1-43) **
13. 13. fব্জ্ ইব্Lব্জ্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 10:1-16) ***
14. 14. cব্য্ ই“ঈ̀ব্ব্ ঈ Rxএব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 11:1-46) **
15. 15. ঙ্Kwঊ গ্Z„ ং‡গি এxR (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 12:20-33) ***
16. 16. ‡ংব্জ্ব্‡গি গ্Z cÖfয্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 13:1-17) **
17. 17. c_, ম্Z ̈ আবি Rxএব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 14:1-11) ***
18. 18. আব্ম্জ্ আব্1⁄2ইয্ ংব্Q (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 15:1-11) ***
19. 19. ytL আব্ব্‡›` cwইয়্Z ন্‡এ (ভ্ঢ্‡ন্ব্&ব্œব্ 16:20-33) ***
20. 20. wব্‡Rই Rব্ ̈ Cম্ব্ গ্ক্x‡নি †গ্ব্ব্ব্Rব্Z (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্ব্œ 17:13-21) ***
21. 21. Cম্ব্ †ংÖড্Zবি ন্‡জ্ব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 18:1-14) **
22. 22. ‡ক্ল্ ন্‡q‡Q (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 19:25-30) **
23. 23. ক্ব্~ ̈ Kএ‡ইই এব্ভ্‡ই (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 20:11-18) **
24. 24. ‡`wLwব্ Zব্ভ্ wএক্¦ব্ম্ Kwইwব্ (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 20:19-29) **
25. 25. Zzwগ্ wK আব্গ্ব্‡K গ্নএয়্̈Z Kই? (ভ্ঢ্‡ন্ব্ব্œব্ 21:15-19) **

Print all lessons

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster